news__ formulari1__ galerija1 __biznis1__ caska1__ oglasnaTabla1

Поради непостоење на сопствено производство на електрична енергија општината потрбите ги задоволува со користење на енергетскиот систем на ЕСМ. Локалниот дистрибутивен систем располага со електрифицирање на сите населени места со исклучок на Крнино, Поменово и Капиново. Исто така во местата каде што има снабдување со електрична енергија е поставен и систем на јавно осветлување кој постојано се надградува.

Развојот на телекомуникациите на подрачјето на општината се карактеризира со интензивен систем на телефонската мрежа, со адекватни техничко-организациони елементи кои одат во прилог на проширување и модернизација на комуникациската мрежа и во останатите населени места.  Во телефонската мрежа се поврзани 30 населени места. Со оглед на предизвиците на современиот живот, на подрачјето на општината масивно се користат системите за мобилна телефонија и интернет мрежата. Чашка, Богомила, Извор и Горно Јаболчиште располагаат со современи пошти кои ги вршат сите поштенски, телефонски и други видови активности.
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner