news__ formulari1__ galerija1 __biznis1__ caska1__ oglasnaTabla1

Со цел да бидат подостапни до жителите на Општина Чашка, готови обрасци за некои барања од соодветните области, можат да се превземат во .pdf формат од долу поставените линкови.


ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ

Барање за издавање на извод од урбанистички план од општина Чашка
Барање за издавање на одобрение за адаптација со пренамена
Барање за издавање на одобрение за отстранување на објект
Барање за издавање на одобрение за употреба
Барање за издавање на решение за локациски услови

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Барање за Б-дозвола за усогласување со оперативен план
Барање за Б-интегрирана еколошка дозвола
Оперативен план

ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

Барање за отстранување и чување на ситна и крупна стока во населено место
Барање за отстранување комунален цврст отпад и градежен шут
Барање, Пријава за сторен прекршок од комуналната област или животната средина

ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ

Барање за пристап до информации од јавен карактер
Жалба до комисија

ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

Барање за издавање на лиценца за вршење на авто-такси превоз на патници

АДМИНИСТРИРАЊЕ СО ДАНОЦИ

Даночна пријава за утврдување на комуналните такси
Даночна пријава за утврдување на данок на имот
Даночна пријава за утврдување на данок на наследство и подарок
Даночна пријава за утврдување на данок на промет на недвижности

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner