news__ formulari1__ galerija1 __biznis1__ caska1__ oglasnaTabla1

Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој
Претседател: Фемих Бејлуров
Членови:       Ибраим Исмаилоски
Горан Стојановски

Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина
Претседател: Хали Фератов Коалиција
Членови:       Борче Анѓеловски
Каме Мирчевски

Комисија за односи меѓу заедниците
Претседател: Рушид Садиков
Членови:       Халид Фератов
Жаклина Постоловска
Горан Стојановски
Ибраим Исмаилоски
Елизабета Дојчиновска

Комисија за статут и прописи
Претседател: Фамих Бејлуров
Членови:       Жаклина Постоловска
Каме Мирчевски

Комисија за месна самоуправа
Претседател: Борче Анѓелковски
Членови:       Жаклина Постоловска
Каме Мирчевски
Рушид Садиков
Ибраим Исмаиловски

Комисија за општествени дејности
Претседател: Горан Стојановски
Членови:       Фемих Бејлуров
Ибраим Исмаиловски

Комисија за занаетчиство, угостителство и туризам
Претседател: Ибраим Исмаиловски
Членови:       Халит Фератов
Каме Мирчевски

Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и жените
Претседател: Фемих Бејлуров
Членови:       Жаклина Постоловска
Елизабета Дојчиновска
Рушид Садиков
Борче Анѓелковски

Управен одбор на ЈКПД Тополка Чашка
Членови: Кире Николовски
Ивица Гиновски
Николче Богоевски
Ивзо Ахмедов
Аце Алексовски

Надзорен одбор за контрола на материјално- финансиско работење на ЈКПД Тополка Чашка
членови: Тоше Крстевски
Зоран Драскачев
Агим Зекиров

Членови на Училишен одбор на ООУ „Тодор Јанев“ од Чашка, претставници од Советот на Општина Чашка
- Жаклина Постоловска
- Ибраим Исмаиловски

Членови на Училишен одбор на ООУ „Петре Поп Арсов“ од Богомила“,  претставници од Советот на Општина Чашка
- Борче Анѓеловски
- Каме Мирчевски

Членови на Училишен одбор на ООУ „Лирија“ од Горно Јаболчиште, претставници од Советот на Општина Чашка
- Халит Фератов
- Рушид Садиков

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner