news__ formulari1__ galerija1 __biznis1__ caska1__ oglasnaTabla1

Соглaсно усвоената систематизација на работни места, а воедно и да се подобри брзината и квалитетот на извршување на работните задачи, општинската администрација во Општина Чашка е поделена на 7 (седум) одделенија:


1. Одделение за правни и општи работи;

2. Одделение за финансиски прашања;

3. Одделение за јавни дејности и локален економски развој;

4. Одделение за урбанизам, комунални дејности сообраќај и заштита на животната средина;

5. Одделение за инспекциски надзор - инспекторат;

6. Одделение за управување со човечки ресурси;

7. Одделение за внатрешна ревизија.

Правилникот за систематизацијата на работни места во Општина Чашка можете да го погледнете овде.
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner