news__ formulari1__ galerija1 __biznis1__ caska1__ oglasnaTabla1

Бидејќи општината е сервис на граѓаните, а со цел да се обезбеди подобра услуга за истите, во продолжение се наведени неопходните документи кои треба да се поседуваат и надлежните служби и лица кај кои треба да се обратат граѓаните за добивање на одредена услуга. Целта е да се намалат времето и средствата потребни за обезбедување на документацијата и правилно насочување на граѓаните.
Услугите се поделени во неколку области:


Meqenëse komuna është servis i qytetarëve, dhe me qëllim që të sigurohet shërbim më i mirë për të njejtit, në vazhdim janë përmendë dokumentet e nevojshme të cilat duhet ti posedojnë, si dhe shërbimet dhe personat kompetent tek të cilët duhet të paraqiten qytetarët për të fituar shërbim të caktuar. Me qëllim që të kusejmë kohë dhe mjete, të nevojshme për sigurim të dokumentacionit dhe orientim të drejtë të qytetarëve.

 

Shërbimet janë të ndara në disa sfera:


АДМИНИСТРИРАЊЕ СО ДАНОЦИ

Издавање на Решение за данок на промет
Издавање на Решение за данок на наследство и подарок
Издавање на Решение за комунална такса за фирмарина
Издавање на Уверение за платени даноци
Издавање на Потврда за комунална такса за истакната фирма

ADMINISTRIM ME TATIME

Dhënia e Vendimit për tatimqarkullim
Dhënia e Vendimit për tatim trashëgimie dhe dhurate
Dhënia e Vendimit për taksë komunale për firmë
Dhënia e Vërtetimit për tatime të paguara
Dhënia e Vërtetimit për taksë për firmë të dalluarКОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ И ЖИВОТНА СРЕДИНА

Издавање на Согласност за поставување на сијалично место
Издавање на Уверение за изграден објект
Издавање на Б - дозвола за усогласување со оперативен план
Издавање на Б - интегрирана еколошка дозвола

MJEDIS JETËSORË DHE VEPRIMTARI KOMUNALE

Dhënia e lejes për vendosje vendndriçimi
Dënije vërtetimi për objekt të ndërtuar
Dënia e lejes-B për përputhje me planin operativ
Dhënia e lejes-B ekologjike integrueseУРБАНИЗАМ

Издавање на Извод од план
Издавање на Решение за локациски услови
Изработка на урбанистички план вон населено место
Програма за изработка на урбанистички плановиURBANIZËM

Dhënie të certifikatës së planit
Dhënie vendimi për kushte lokacioni
Përpunim plani urbanistik jashtë vendbanimiГРАДЕЖНИШТВО

Издавање на Одобрение за градба
Издавање на Одобрение за употреба
Изведување на градби за кои не е потребно одобрување за градба
Издавање на одобрение за времени објекти и урбана опрема

NDËRTIMTARI

Dhënia e lejes për ndërtim
Dhënia e lejes për shfrytëzim
Objekte për të cilat nuk nevojitet leje ndërtimi
Dhënia e lejes për vendosje të objekteve të përkohëshme dhe paisjes urbaneОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Издавање на уверение за семејна положба за одобрување на детски додатоци на македонски работници на времена работа надвор од Р. Македонија
Именување на директор на основно училиште

ARSIM DHE MBROJTJE SOCIALE

Dhënia e vërtetimit për gjendjen familjare për shtesë fëmijërore, për stetas të R. së Maqedonisë me punë të përkohëshme jashtë vendit.
Emërim të drejtorave të shkollave filloreОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ

Пристап до информации од јавен карактер
Издавање на лиценца за авто такси превоз на патници
Постапка за вработување во ЕЛС Чашка

PUNË NORMATIVE JURIDIKE

Qasje deri te informacionet me karakter publik
Dënie të licencës për auto taksi për transport udhëtarësh
Procedura për punësim në NJVL Çashkë

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner